👈 نکات مروری ریاضی

👈خواندن اعداد :
از سمت راست شروع می کنیم ، سه رقم سه رقم جدا می کنیم
طبقه بندی می کنیم
و اعداد هر طبقه را با نام همان طبقه می خوانیم

👈 در جدول ارزش مکانی همیشه رقم سمت چپ بیش ترین ارزش مکانی و رقم سمت راست کمترین ارزش مکانی را دارد

👈 تغییر ارزش مکانی رقم ها با ضرب و تقسیم
هر گاه عددی در 10 و 100 و 1000 و…. ضرب شود به ازای هر صفر یک مرتبه در جدول ارزش مکانی به سمت چپ می رود یعنی ارزش مکانی ارقام افزایش می یابد

هرگاه عددی بر 10 و 100 و 1000 و …. تقسیم شود به ازای هر صفر یک مرتبه در جدول ارزش مکانی به سمت راست می رود یعنی ارزش مکانی ارقام کاهش می یابد

👈 گسترده نویسی
باز کردن عدد با توجه به ارزش ارقام

می توانیم از آن برای راحت تر کردن جمع و تفریق استفاده کنیم

700،000-45،000
کافیست بیان کنیم 45 تا هزارتایی را از 700 تا هزار تایی کم کنید می شود 655 تا هزارتایی یعنی 655،000

520،000+14،000=
کافیست بیان کنیم 520 تا هزارتایی با 14 تا هزارتایی می شود 534 تا هزار تایی یعنی 534،000

دیدگاه خود را بگذارید